Apel o otwarte konsultacje w sprawie przekształceń państwowych instytucji filmowych

Odpowiedź MKiDN na Uchwałę KIPA w sprawie zmian dokonanych w strukturach organizacyjnych państwowych instytucji filmowych

Warszawa, 30 czerwca 2012 r.

DWIM/1159/12

Od:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski
Do:
Pan Maciej Strzembosz
Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Szanowny Panie Prezesie,
W nawiązaniu do przesłanej Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian dokonanych w strukturach organizacyjnych państwowych instytucji filmowych uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji:
Ustrój i zasady działania państwowych instytucji filmowych określa ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, ze zm.).

Z dniem 19 sierpnia 2005 r. weszła w życie nowelizacja wymienionej ustawy, zgodnie z którą państwowe instytucje filmowe, powołane do produkcji i opracowania filmów – do dnia 31 grudnia 2010 r. – miały zostać skomercjalizowane lub też miała być podjęta decyzja o ich likwidacji (art. 26a pkt 3 ustawy).
W realizacji powyższych zapisów – w 2010 r. w stosunku do pięciu instytucji filmowych Minister Skarbu Państwa podpisał akty komercjalizacji, przekształcając tym samym państwowe instytucje filmowe:
- Studio Miniatur Filmowych w Warszawie,
- Studio Filmowe „Kronika” w Warszawie,
- Łódzkie Centrum Filmowe,
- Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej,
- Wytwórnię Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym wspólnikiem pozostaje Skarb Państwa (100% udziałów). Z dniem komercjalizacji wszelkie czynności w stosunku do utworzonych spółek wykonuje Minister Skarbu Państwa, jako reprezentant Skarbu Państwa.

Założeniem procesu komercjalizacji jest, aby został on zwieńczony dokonaniem prywatyzacji, w jednym z trybów wymienionych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.). Jednakże prywatyzacja spółki powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej zabezpieczona została uwarunkowaniami określonymi w art. 27a ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o państwowych instytucjach filmowych, tj.:
- w razie prywatyzacji zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej,
- prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej instytucji filmowej; w razie jej prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- wpływy z prywatyzacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. połączono Wytwórnię Filmową „Czołówka” z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu informacja o zamiarze i przyczynach takiej decyzji została podana do publicznej wiadomości (ogłoszenie w Rzeczpospolitej z 15 maja 2009 r.).

Jednocześnie w II połowie 2010 r. zainicjowany został proces legislacyjny zmiany ustawy o państwowych instytucjach filmowych, zakończony ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. Nr 126, poz. 713). Wprowadzona została zmiana w art. 26a pkt 3, tj. przedłużono pierwotnie wskazany termin (31 grudnia 2010 r.) na przekształcenia instytucji filmowych w państwowe instytucje kultury.

Wydłużenie terminu przewidzianego na przekształcenia własnościowe instytucji było konieczne z uwagi na potrzebę ostatecznego uregulowania stanów prawnych nieruchomości znajdujących się we władaniu instytucji, będących zazwyczaj najwartościowszym składnikiem ich mienia, a także na uzyskanie czasu niezbędnego do wypracowania optymalnej ścieżki przekształcenia pozostałych instytucji filmowych. Z kolei przyznanie Ministrowi ustawowego prawa do ewentualnego przekształcania instytucji filmowych w instytucje kultury umożliwia podjęcie uznaniowej decyzji o przekształceniu, a w konsekwencji bardziej efektywne realizowanie mecenatu w dziedzinie produkcji filmów poprzez możliwość bieżącego wpływu na rodzaj filmów produkowanych przez te instytucje.

Działając na podstawie art. 25a znowelizowanej ustawy Minister w drodze:
- zarządzenia nr 47 z dnia 4 października 2011 r. utworzył państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Kadr” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „Kadr” i Studio Filmowe „Oko”,
- zarządzenia nr 48 z dnia 4 października 2011 r. utworzył państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Tor” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „Tor”,
- zarządzenia nr 53 z dnia 9 listopada 2011 r. utworzył państwową instytucję kultury Studio Filmowe „Zebra” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „Zebra” i Studio Filmowe „Perspektywa”.

Podejmując uznaniową decyzję o takim przekształceniu Studiów, Minister miał na uwadze fakt, iż stosowane do komercjalizacji państwowych instytucji filmowych przepisy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych nie przystają do specyfiki działalności i struktury studiów filmowych. Likwidacja również nie była brana pod uwagę, bowiem studia były nadal czynnymi producentami filmów, zwłaszcza w zakresie realizacji debiutów filmowych. Wystąpiły zatem trudności wysokiej skali: jak skomercjalizować studio, które nie posiada majątku trwałego, a którego jedyną wartością są twórcy, którzy realizują swoje projekty? Gdyby nie doszło do przekształcenia, jako niedobra alternatywa rysowała się ewentualność likwidacji tych jednostek w trybie art. 26a pkt 3 ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu był również czynnik społeczny – trudno było wymagać od wieloletnich i zasłużonych realizatorów filmowych, którzy niewątpliwie wnieśli znaczący wkład twórczy w rozwój polskiej kinematografii, by likwidowali dorobek sztuki filmowej, będący jednocześnie dorobkiem ich własnego życia. Dokonane przekształcenia pozwoliły zachować dorobek państwowych instytucji filmowych, w tym ich potencjał twórczy i techniczny.
Wiedza na temat wymienionych przekształceń była dostępna wszystkim na stronie internetowej MKiDN.

Zarządzeniem nr 55 z dnia 9 listopada 2011 r. utworzono państwową instytucję kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Uzasadnione to było faktem, iż w WFF zainicjowany został, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką Wrocławską, projekt pn. Centrum Wrocławskich Studiów Technologii Wizualnych, który będzie docelowo szkolił fachowców w dziedzinie multimediów i produkcji filmowych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Efektem końcowym zainicjowanych działań będzie zorganizowanie nie tylko studiów produkcji filmowych obrazów wielowarstwowych 3D, ale także powołanie unikatowej w skali europejskiej placówki – Europejskiego Centrum Edukacji Multimedialnej, które kształcić będzie specjalistów w tej dziedzinie oraz w zakresie efektów specjalnych. Jako, że realizacja tego zadania znacznie wykraczała poza obszar działania państwowej instytucji filmowej, powołanej do produkcji i opracowania filmów – przekształcenie było konieczne.

Aktualnie działa więc tylko jedna państwowa instytucja filmowa – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Zgodnie z ustawą o państwowych instytucjach filmowych – zakreślony termin na jej przekształcenie to 31 grudnia 2012 r.
Wg wstępnych założeń – docelowo WFDiF ma spełniać funkcje otwartego centrum edukacyjnego, na wzór rozwiązań zrealizowanych w Centrum Nauki Kopernik. Polskie Centrum Kinematografii to robocza nazwa projektu, którego celem jest powszechna i wszechstronna edukacja filmowa w zakresie historii, dokonań polskiej kinematografii i rozwoju współczesnych technologii poprzez udostępnienie dorobku filmowego w różnorodny, nowoczesny i atrakcyjny sposób.

W zamierzeniach planuje się przekształcić WFDiF z centrum produkcji i postprodukcji filmów – w klaster audiowizualny, w skład którego wchodzić będzie:
- część edukacyjno-wystawiennicza (ścieżki zajęć z zakresu historii filmu światowego, historii filmu polskiego, technologii produkcji filmowej, kulisów tricków i efektów specjalnych, montażu obrazu i dźwięku), połączona z ekspozycją dekoracji i kostiumów;
- część filmoteczna (cyfrowa biblioteka filmów);
- „przedszkole filmowe” (dla uczniów gimnazjów i liceów) – zajęcia z zakresu przygotowywania i realizacji własnych pomysłów filmowych z zakresu filmu fabularnego i animowanego;
- Mistrzowska Szkoła Andrzeja Wajdy (dziś mieści się na terenie WFDiF);
- kino efektowe (tzw. „4D”);
- Akademia Filmu Polskiego – zajęcia dwusemestralne dla studentów (docelowo zostaną przeniesione z Kina Kultura do WFDiF);
Planuje się także umożliwienie biernego uczestnictwa gości w realizacji zdjęć do filmów i seriali poprzez dostosowywanie hal zdjęciowych do możliwości ekspozycji na użytek edukacyjny (funkcja produkcyjna zostanie zachowana).

Projekt przewidujący przebudowę i dostosowanie terenu WFDiF do nowych funkcji otwartego centrum edukacyjnego, jest we wczesnej fazie projektowania i ma być sfinansowany z środków UE w perspektywie 2014-2020, środków z budżetu państwa oraz środków własnych WFDiF.


[- podpisano]

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

DO POBRANIA: MKiDN - odpowiedź na uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia KIPA 2012 

AddThis Social Bookmark Button