Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Reżyseria Asystent reżysera

Reżyseria

Asystent reżysera

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent reżysera jest najbliższym współpracownikiem Reżysera i Drugiego reżysera do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań pomocniczych w ramach realizacji filmu.

1.2. Asystent reżysera może – za zgodą i na polecenie Reżysera filmu – czasowo zastępować Drugiego reżysera w pełnieniu obowiązków.

II. ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWE

2.1. Asystent reżysera podlega bezpośrednio Reżyserowi i Drugiemu reżyserowi. W dziedzinie dyspozycji organizacyjnych podlega także Kierownikowi produkcji, a na planie zdjęciowym – Kierownikowi planu.

2.2. Asystent reżysera może pełnić funkcję kierowniczą w stosunku do wybranej grupy personelu pomocniczego spośród członków ekipy filmu, według szczegółowych ustaleń roboczych z Kierownikiem produkcji.

III. ZASTĘPSTWO

3.1. Asystenta reżysera w przypadku jego czasowej nieobecności zastępuje Drugi asystent reżysera, a w przypadku jego braku lub konieczności dłuższego zastępstwa, inna kwalifikowana osoba wyznaczona przez Kierownika produkcji w porozumieniu z Reżyserem.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES CZYNNOŚCI ASYSTENTA REŻYSERA

4.1. Ogólne prawa i obowiązki Asystenta reżysera

4.1.1. Asystent reżysera ma prawo i obowiązek uczestnictwa w produkcji filmu od rozpoczęcia prac przygotowawczych poprzez prace zdjęciowe, aż do zakończenia prac okresu montażu i udźwiękowienia.
Ewentualny inny zakres prac Asystenta reżysera określa umowa. 

4.1.2. Asystent reżysera jest obowiązany do realizowania artystycznych i technicznych zamierzeń Reżysera filmu. Wykonuje pomocnicze zadania w pionie reżyserskim określone przez Reżysera lub Drugiego reżysera.

4.1.3. Asystent reżysera ma obowiązek zapoznać się z tematyką filmu i szczegółowo przestudiować scenariusz zatwierdzony przez Producenta do realizacji oraz związany z nim materiał dokumentacyjny.

4.1.4. Asystent reżysera  jest  obowiązany  przestrzegać  zatwierdzonych  terminów realizacji i warunków finansowych produkcji, dążąc do optymalnego wykorzystania okresu realizacji i w miarę możliwości obniżenia kosztów produkcji filmu, bez uszczerbku dla wartości artystycznej filmu.

4.1.5. Asystent reżysera jest obowiązany zgłaszać Reżyserowi i Kierownikowi produkcji filmu wszystkie fakty i okoliczności ograniczające możliwość terminowego wykonania prac produkcyjnych oraz zagrażające przekroczeniem kosztów filmu, wnioskując równocześnie konkretne rozwiązania zmierzające do usunięcia tych okoliczności.

4.1.6. Asystent reżysera, poprzez możliwie najlepsze wykonanie swoich zadań, powinien przyczyniać się w szczególności do optymalizacji prac okresu zdjęciowego, w tym do eliminowania przestojów na planie i przerw w okresie zdjęciowym z przyczyn powiązanych z przygotowaniem artystycznych i technicznych oczekiwań Reżysera.

4.2. Zakres czynności Asystenta reżysera w okresie przygotowawczym

4.2.1. Asystent reżysera jest zobowiązany do zapoznania się ze scenariuszem i związanymi z nim wszelkimi materiałami dokumentacyjnymi oraz z harmonogramem zdjęć.

4.2.2. Wykonuje pomocnicze zadania określone przez Reżysera przy sporządzeniu scenopisu, storyboardu i innych opracowań związanych ze scenariuszem oraz szczegółowo zapoznaje się z nimi po ich zatwierdzeniu.

4.2.3. Wykonuje polecenia Reżysera i Drugiego reżysera w zakresie wszechstronnego przygotowania filmu do zdjęć, w tym:

4.2.3.1. Wyszukuje informacje merytorycznie związane z realizacją scenariusza i współpracuje przy opracowywaniu dokumentacji.
4.2.3.2. Pomaga merytorycznie i organizacyjnie Drugiemu reżyserowi odpowiedzialnemu za propozycje obsady ról, przy doborze kandydatów do obsadzenia ról aktorskich oraz epizodystów i statystów.
4.2.3.3. Pomaga Drugiemu reżyserowi odpowiedzialnemu za propozycje obsady ról podczas przygotowania, organizacji i realizacji zdjęć próbnych oraz podczas szkolenia odtwórców w zakresie specjalnych umiejętności (np. w zakresie prób kaskaderskich, szkoleń wytrzymałościowych czy sprawnościowych, innych umiejętności np. tańca, gry na instrumencie, itp).
4.2.3.4. Pomaga Drugiemu reżyserowi przy opracowaniu teczek obiektów oraz przy sporządzaniu wszelkiego typu wykazów środków inscenizacyjnych.
4.2.3.5. Czynnie uczestniczy w próbach i tzw. oswojeniach podczas przygotowań zdjęć w pierwszych obiektach zdjęciowych.

4.3. Zakres czynności Asystenta reżysera w okresie zdjęciowym

4.3.1. Asystent reżysera pomaga Drugiemu reżyserowi przy nadzorowaniu kompletności przygotowań inscenizacyjnych do zdjęć w kolejnych obiektach zdjęciowych, a w szczególności kompletności rekwizytów, kostiumów i poprawności charakteryzacji.

4.3.2. Sprawdza – na zlecenie Reżysera lub Drugiego reżysera – gotowość aktorów i innych odtwórców do zdjęć.

4.3.3. Kieruje – według wskazówek Reżysera i Drugiego reżysera – inscenizacją drugoplanową, w tym działaniami epizodystów, statystów i innych odtwórców.

4.3.4. Kieruje pracą personelu pomocniczego na planie zdjęciowym, za zgodą i wiedzą Kierownika planu.

4.3.5. Uczestniczy na życzenie Reżysera w przeglądach materiałów zdjęciowych filmu.

4.3.6. Pomaga – na życzenie Kierownika produkcji – w sprawdzeniu merytorycznym operacji gospodarczych związanych z przygotowaniem i rozliczeniem materiałów i środków wykorzystanych w zakresie odpowiedzialności pionu reżyserskiego, potwierdzając podpisem właściwe dokumenty (faktury, rachunki, protokoły).

4.3.7. Przygotowuje ponownie  – wyłącznie za zgodą i wiedzą Producenta –  wybrane ujęcia i sceny wymagające ponownej realizacji (przekrętki) lub do materiałów już nakręconych (dokrętki) za dodatkowym wynagrodzeniem, jeśli te prace nie są realizowane w ramach okresu zdjęciowego.

4.4. Zakres czynności Asystenta reżysera w okresie montażu i udźwiękowienia

4.4.1. Asystent reżysera uczestniczy – na życzenie Reżysera lub Kierownika produkcji – w pracach dotyczących włączenia do filmu cytatów z innych utworów, poszukuje materiałów do włączenia do filmu w archiwach, fonotekach i innych źródłach oraz przedstawia te materiały do akceptacji merytorycznej i formalno-finansowej Reżyserowi oraz Kierownikowi produkcji.

4.4.2. W ramach udźwiękowienia filmu Asystent reżysera uczestniczy czynnie w przygotowaniach i w samych nagraniach postsynchronów aktorskich,  efektów dźwiękowych oraz muzyki, aktywnie wykonując prace pomocnicze zlecone mu przez Reżysera, Drugiego reżysera i Kierownika produkcji.

DO POBRANIA: Asystent reżysera - wykaz praw i obowiązków

WYDAWNICTWO KIPA
Wydanie elektroniczne I, Warszawa 2012 (wydanie uzupełnione w 2015 r.);
Redaktorzy prowadzący (konsultacja, redakcja i korekta): Ewa Borguńska, Sandra Wilk

© KIPA 2015

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!