Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Scenografia

Scenografia

Scenograf

Podane tu prawa i obowiązki Scenografa są potraktowane możliwie szeroko, w sposób zakładający zaangażowanie scenografa do tworzenia kreacji wizualno-plastycznej filmu (jak dla filmu fabularnego o skomplikowanej oprawie plastycznej, z użyciem wielu środków inscenizacyjnych i efektów).

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Scenograf jest autorem oprawy plastycznej filmu - współautorem obrazu - i jednym z głównych współtwórców filmu.

1.2. Scenograf realizuje ogólne założenia artystyczne filmu uzgodnione z Reżyserem i Producentem na podstawie zatwierdzonego scenariusza oraz zgodnie z podstawowymi parametrami filmu określonymi przez Producenta w warunkach skierowania do produkcji.

1.3. Scenograf ustala z Reżyserem kluczowe założenia stylu, formy i sposobów realizacji zarówno obrazu całego filmu, jak również poszczególnych scen i sekwencji a następnie opracowuje koncepcję wizualizacji przestrzeni filmu dostosowując ją do ogólnych założeń artystycznych. Swoje projekty plastyczne i propozycje obiektów zdjęciowych przedstawia do akceptacji w pierwszej kolejności Reżyserowi i Producentowi.

1.4. Scenograf wykonuje swoje zadania poprzez kierowanie całością prac przygotowawczych i zdjęciowych podległych mu pracowników pionu scenograficznego, we współpracy artystyczno-twórczej z innymi realizatorami i członkami grupy zdjęciowej.

Czytaj więcej...

Drugi scenograf

Stosowane oznaczenia i nazwy: II Scenograf (zamiennie), I Asystent scenografa (arch.) 

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Drugi scenograf jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Scenografa i wykonawcą jego artystycznej koncepcji oprawy plastycznej filmu.

1.2. Drugi scenograf jest koordynatorem i wykonawcą poleceń Scenografa kierowanych do poszczególnych członków pionu scenograficznego.

1.3. Drugi scenograf ma prawo i obowiązek wykonywania samodzielnych prac - na polecenie Scenografa i pod jego ogólnym kierownictwem - w dziedzinie:

a) projektowania plastycznego bądź wykonywania rysunków technicznych;
b) koordynacji i nadzoru nad budową dekoracji atelierowych lub plenerowych;
c) projektowania i pełnienia bieżącego nadzoru nad wykonaniem elementów scenografii (dekoracji, adaptacji scenograficznych, rekwizytów, urządzeń do wizualnych efektów specjalnych);
d) projektowania i pozyskania militariów lub projektowania zdjęć z użyciem specyficznych elementów scenografii, właściwych dla danego scenariusza i okoliczności realizacyjnych.

Scenograf dokonuje podziału zadań w pionie scenograficznym. Właściwy zakres prac Drugiego scenografa określa umowa.

Czytaj więcej...

Dekorator wnętrz

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Dekorator wnętrz jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Scenografa, współautorem i wykonawcą jego artystycznej koncepcji oprawy dekoracyjnej filmu.

1.2. Dekorator wnętrz odpowiada za organizację wizualnej przestrzeni obiektów zdjęciowych, poprzez ich wyposażenie w elementy wystroju wnętrz, odpowiednio dobrane rekwizyty i inne środki inscenizacyjne, zgodnie z planowanym stylem, formą i sposobami realizacji filmu, uzgodnionymi ze Scenografem. Swoje projekty plastyczne i propozycje wyposażenia obiektów zdjęciowych przedstawia do akceptacji w pierwszej kolejności Scenografowi.

1.3. Dekorator wnętrz ma prawo i obowiązek wykonywania samodzielnych prac – na polecenie Scenografa i pod jego ogólnym kierownictwem – w dziedzinie:

a) projektowania plastycznego 
b) koordynacji i nadzoru nad wyposażeniem dekoracji atelierowych i wnętrz naturalnych oraz ewentualnych charakteryzacji scenograficznych obiektów plenerowych.

Scenograf dokonuje podziału zadań w pionie scenograficznym. Właściwy zakres prac Dekoratora wnętrz określa umowa.

Czytaj więcej...

Rekwizytor

Zawód ma dwie specjalności: I (Pierwszy) Rekwizytor – obsługujący cały film, zawierający umowy i pracujący w także okresie przygotowawczym, oraz II (Drugi) Rekwizytor – obsługujący plan zdjęciowy. 

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Rekwizytor jest najbliższym współpracownikiem Dekoratora wnętrz a w wypadku jego braku - Scenografa i jego asystentów, do przygotowania wskazanych rekwizytów, fizycznego pozyskania ich i przetransportowania na plan zdjęciowy, zapewnienia fachowej opieki i terminowego zwrotu.

1.2. Rekwizytor wykonuje swoje zadania współpracując z dodatkowym (Drugim) Rekwizytorem, ewentualnym pomocnikiem Rekwizytora i z całym pionem scenograficznym, odpowiadając materialnie za stan i ilość pobranych przez siebie rekwizytów (z zastrzeżeniem podanym w punkcie 1.4.). Rekwizytor wraz ze Scenografem i Dekoratorem wnętrz ustalają ilość niezbędnych pomocników.

1.3. Rekwizytor ściśle współpracuje z pionem reżyserskim w bieżącym ustalaniu rekwizytów grających.

1.4. W wypadku zdjęć w obiektach muzealnych lub innych o bogatym wyposażeniu lub w obiektach w wyposażonych w dużą ilość rekwizytów, lub w wypadku używania rekwizytów wysokiej wartości, Rekwizytor ma prawo zażądać od Producenta lub jego przedstawicieli zaangażowania wyspecjalizowanej ochrony do dozorowania, co zwalnia go z ponoszenia całkowitej odpowiedzialności materialnej za powierzone rekwizyty. 

Czytaj więcej...

Dyżurny planu

Poniżej podano obowiązki i czynności Dyżurnego planu pracującego w pionie scenograficznym. Niemniej pojęcie dyżuru na planie może dotyczyć wielu innych czynności co powinien sprecyzować angażujący go przedstawiciel pionu produkcyjnego (np. pomoc w znakowaniu i zabezpieczeniu planu filmowego, obsługa tzw. ”małego cateringu”, współpraca z wózkarzem i całym pionem zdjęciowym i oświetleniowym, wykonywanie wszelkich nietypowych prac fizycznych jako tzw. „złota rączka”, itp.). 

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Dyżurny planu jest współpracownikiem Scenografa i jego asystentów do wykonywania zadań pomocniczych na planie zdjęciowym w dziedzinie przygotowania i zmian elementów scenografii filmu, na podstawie otrzymanych bieżących dyspozycji ze strony pracowników pionu scenograficznego lub Reżysera i Operatora obrazu.

1.2. Dyżurny planu za zgodą Scenografa, lub jego zastępców, wykonuje także prace fizyczne na planie zdjęciowym pod kierunkiem Kierownika planu.

Czytaj więcej...

Kierownik budowy dekoracji

Dawniej był to przedstawiciel wydziału budowy dekoracji właściwej wytwórni filmowej, oddelegowany do ekipy. Zawód coraz rzadziej spotykany. Obecnie budową dekoracji zajmuje się coraz częściej wyspecjalizowana firma z uprawnieniami budowlanymi, reprezentowana przez jej właściciela, lub np. zespół podwykonawców pracujący pod kierunkiem Scenografa. 

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Kierownik budowy dekoracji jest najbliższym współpracownikiem Scenografa i jego asystentów do wykonywania zleconych zadań w dziedzinie przygotowania scenografii filmu, na podstawie otrzymanych dyspozycji i dokumentacji projektowej.

1.2. Kierownik budowy dekoracji kieruje pracą brygady budowlanej i specjalistów-rzemieślników przy budowie i rozbiórce dekoracji filmowych oraz wykonywania wszelkich adaptacji scenograficznych we wnętrzach naturalnych i w plenerze.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!