KIPA

Rejestrowanie utworów w SFP-ZAPA

Zachęcamy do rejestrowania utworów w SFP-ZAPA. Pracownicy ZAPA wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem formularzy i umów. Drugą istotną sprawą jest nadawanie utworom międzynarodowego numeru ISAN.

W okresie coraz częstszej międzynarodowej dystrybucji naszych filmów i seriali bardzo istotna jest precyzyjna identyfikacja utworu audiowizualnego. ISAN wspomaga też skuteczność zbiorowego zarządu prawami na rynku krajowym.
 
Korzystanie przez producentów z należnych im tantiem (a przynajmniej z opłat od czystych nośników) wzmacnia nie tylko niezależność samych producentów, ale też całe środowisko. Jak ważna jest solidarność środowiskowa w tym niezależność finansowa nie muszę tłumaczyć. Dzięki niej mamy nowoczesną ustawę o kinematografii, której zazdrości nam wiele krajów.

Nie ukrywam, że powierzanie ZAPA ochrony swoich utworów może też wzmacniać KIPA, gdyż istnieje możliwość złożenia w biurze KIPA oświadczenia o podwyżeszniu inkasa o 5% i przeznaczeniu ich na działalność KIPA. Wielu z Państwa złożyło już takie oświadczenie za co serdecznie dziękuję. Dzięki temu Zarząd i biuro KIPA może działać efektywniej co mam nadzieję nie umknęło Państwa uwadze.

Tak więc ponownie zachęcam i do rejestracji i nadawania numeru ISAN i oczywiście do składania oświadczenia o 5%. Ziarnko do ziarnka...
 
Pozdrawiam serdecznie
Ewa Borguńska
dyrektor Biura Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, 2009

Czym jest system ISAN?

To prawdziwy przełom w branży filmowej! System stosowany na całym świecie. ISAN (International Standard Audiovisual Number) to unikalny numer przeznaczony do identyfikacji utworów audiowizualnych. Bez względu na to gdzie zostały wyprodukowane, na jakim nośniku rozpowszechniane i w jakiej wersji językowej.

Korzyści oferowane przez ISAN

Dotychczasowe sposoby identyfikacji utworów audiowizualnych były zawodne. Tytuły utworów są do siebie podobne, często identyczne. Zmieniają się w zależności od kraju dystrybucji, a tłumaczenia na inne języki dodatkowo komplikują sytuację. Dlatego właśnie producenci, autorzy, nadawcy, organizacje zbiorowego zarządzania tak chętnie stosują ISAN.

System daje im gwarancję, że wprowadzone do obrotu utwory zostaną bezbłędnie zidentyfikowane, co w praktyce skróci czas oczekiwania na wypłatę należnych tantiem. Zyskują też dostęp do najdokładniejszej na świecie bazy danych, a tam mogą sprawdzić np. wszystkie istniejące wersje swoich utworów. Dzięki kompatybilności z innymi systemami (AACS, DRM, MPEG) ISAN wspiera nas także w walce z piractwem.

Przykładowy numer ISAN:

ISAN 1881-66C7-3420-0000-7-9F3A-024-U

Numer ISAN jest 96-bitowym numerem składającym się z trzech segmentów: rdzeń, odcinek lub część oraz wersja. Rdzeń jest przypisany do głównego utworu. Kolejne części filmu lub odcinki serialu telewizyjnego związane z utworem głównym mogą mieć taki sam rdzeń, lecz różniły się będą w składniku określającym „odcinek lub część”. (Jeżeli z utworem głównym nie są skojarzone żadne części czy odcinki, segment przeznaczony na informację o odcinku jest wypełniony zerami.) Utwory (oraz ich odcinki lub części), które zostały w jakiś sposób zmodyfikowane (na przykład mają różne ścieżki audio lub dodane napisy), mogą mieć różne wersje.

ISAN w Polsce – krok po kroku:

Jeżeli chcesz nadać swojemu filmowi międzynarodowy numer ISAN, to:
- zadzwoń do ISAN RA (SFP-ZAPA), zasięgnij informacji, (tel. +48 22 581 43 60),
- podpisz stosowną umowę (Użytkownik lub Rejestrant), 
- wypełnij formularz z informacjami opisującymi utwór (jeżeli utwór filmowy jest już w bazie SFP-ZAPA, formularz może być wypełniony automatycznie).

Szczegółowe informacje:

http://www.pl.isan.org/
http://www.zapa.org.pl/
http://www.isan.org/

ISAN SFP-ZAPA
Sienna Center, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
tel. +48 22581 43 60, fax: + 48 22 581 43 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Regulamin działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej ds. zbiorowego zarządu Stowarzyszenia Filmowców Polskich - ZAPA

Przyjęty przez Zarząd Główny SFP uchwałą z dnia 19 grudnia 1995, zmieniony uchwałą z 13 listopada 1997 r, uchwałą z 9 lipca 2002 r.i uchwałą z 16 kwietnia 2008 roku.

1.1. Stowarzyszenie Filmowców Polskich tworzy wyodrębnioną w ramach Stowarzyszenia jednostkę organizacyjną do spraw zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi , pod nazwą ZAPA (Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych).

1.2. Zadaniem ZAPA jest prowadzenie wszystkich spraw związanych ze zbiorowym zarządem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W zakres kompetencji ZAPA wchodzi w szczególności:

a. negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych
b. występowanie do Komisji Prawa Autorskiego z wnioskami o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń
c. udział w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawach tabel organizacji zarządzających prawami autorskimi i pokrewnymi , o ile tabele takie mogłyby mieć wpływ na zbiorowy zarząd prawami w zakresie dzieł audiowizualnych
d. występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych dla wykonywania praw co do dzieł audiowizualnych
e. negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu
f. inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP
g. przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń i dokonywanie repartycji
h. monitorowanie zakresu użytku dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników
i. przygotowywanie dla Ministra właściwego do spraw kultury sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu

2.1. Osoby, które powierzyły SFP zarządzanie swoimi prawami autorskimi lub pokrewnymi należą do jednego z dwóch zespołów: zespołu autorów i zespołu producentów.

3.1 Pracami ZAPA kieruje Dyrektor, pod nadzorem powołanej w tym celu Rady Administracyjnej.

3.2 Rada Administracyjna składa się z 9 członków z czego 3 członków powoływanych jest przez Zarząd SFP ze swojego grona, 3 - przez zespół autorów i 3 - przez zespół producentów, na trzyletnią kadencję.

3.3 Rada Administracyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3.4 Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Rady muszą być zawiadomieni o terminie posiedzenia na piśmie co najmniej na 10 dni wcześniej, a zawiadomienie winno określać projektowany porządek obrad. Na żądanie 1/3 członków Rady Administracyjnej Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie w trybie pilnym, ze wskazaniem w zawiadomieniu powodu nadzwyczajnego posiedzenia.

3.5 Rada Administracyjna podejmuje uchwały, wiążące dla Dyrektora ZAPA, w następujących sprawach:

a. zatwierdzanie proponowanego przez Dyrektora ZAPA systemu tabel wynagrodzeń,
b. zatwierdzanie przedłożonego przez Dyrektora regulaminu repartycji wynagrodzeń,
c. zatwierdzanie schematu organizacyjnego ZAPA,
d. opiniowanie kandydata na Dyrektora ZAPA,
e. zatwierdzanie regulaminów działania zespołów,
f. uchwalanie własnego regulaminu działania,
g. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności ZAPA i udzielanie wytycznych co do dalszej jej działalności,
h. przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności ZAPA.

3.6 Rada Administracyjna może podjąć uchwały , jeżeli na posiedzeniu obecnych jest 2/3 członków. W przypadku braku wskazanego quorum posiedzenie Rady będzie zwołane w terminie 1 tygodnia . Na posiedzeniu tym wystarczy obecność 5 członków Rady dla powzięcia włanej uchwały , objętej porządkiem obrad posiedzenia, na którym uchwały nie podjęto z powodu braku 2/3 członków. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego członka Rady Przewodniczący jest zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.

4.1. Dyrektor kieruje jednoosobowo pracami ZAPA i decyduje o wszystkich sprawach związanych z jej bieżącą działalnością , m.in. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych do pracy związanej ze zbiorowym zarządem.

4.2. Dyrektor reprezentuje SFP na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych ze zbiorowym zarządem. W szczególności jest umocowany do negocjowania i podpisywania umów z użytkownikami i organizacjami zbiorowego zarządu. Dyrektor otrzymuje w tym celu pełnomocnictwo ogólne od Zarządu Głównego SFP. Pełnomocnictwo to obejmuje także udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw sądowych w imieniu SFP w przedmiocie dochodzenia roszczeń wynikających ze zbiorowego zarządu.

5.1. Działalność związana ze zbiorowym zarządem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi objęta jest oddzielną rachunkowością w ramach SFP. W tym celu wszystkie wpływy i wydatki prowadzone są z odrębnego konta bankowego.

5.2. Z działalności zbiorowego zarządu Dyrektor składa Radzie Administracyjnej roczne sprawozdania finansowe, przedkładane w terminie do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

6. Regulamin ZAPA oraz regulaminy repartycji stanowią dokumenty jawne w Stowarzyszeniu, udostępniane osobom które powierzyły swoje prawa SFP, na każde ich żądanie.

Kontakt z SFP-ZAPA

Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA)
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
tel. (0-22) 581 43 60
fax: (0-22) 581 43 61
strona internetowa: www.sfp.org.pl/pl/zapa
Dyrektor - Ryszard Kirejczyk
p.o. Zastępcy Dyrektora - Sylwia Biaduń
Sekretariat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Obsługi Autorów:
Kierownik: Aneta Kuśnierz, tel. (0-22) 581 43 75 

Dział Obsługi Producentów:
Kierownik: Radosław Chodziński, tel. (0-22) 581 43 70

Dział Inkasa:
Kierownik: Anna Karolicka, tel. (0-22) 581 43 71 

Dział Repartycji:
Kierownik: Cezary Piekarczyk, tel. (0-22) 581 43 73

 

AddThis Social Bookmark Button